ماه نور کلام نور

شناسه نوشته : 21438

1396/03/08

تعداد بازدید : 344

همراه می شویم در ماه مبارک رمضان باسوره هایی از قرآن کریم

سوره مبارکه ناس

متن وترجمه                  تفسیر

سوره مبارکه فلق

متن                           ترجمه وتفسیر

سوره مبارکه اخلاص

متن            ترجمه و تفسیر

سوره مبارکه کوثر

متن                     ترجمه و تفسیر

سوره مبارکه نصر

متن                ترجمه و تفسیر             فضیلت