برنامه امتحانی تابستان96

شناسه نوشته : 22122

1396/04/25

تعداد بازدید : 437

ردیف

روز امتحان

 تاریخ        امتحان

         ماده امتحانی    

1

چهارشنبه

1/6/96

عقاید استدلالی1

عقاید استدلالی2

ادبیات  فارسی1

ادبیات فارسی2

2

پنچ شنبه

2/6/96

حدیث شناسی

تاریخ تشیع

تاریخ سیاسی معاصر

مباحث تربیتی خانواده

3

شنبه

4/6/96

تفسیر ترتیبی1

آشنایی با علوم بلاغی 1

احکام عمومی2

احکام عمومی3

4

یکشنبه

5/6/96

تجزیه وترکیب1

علوم قرآنی

آشنایی با نهج البلاغه

روش تحقیق وتحقیق1

5

دوشنبه

6/6/96

صرف1

متمرکز

نحوپیشرفته 1

متمرکز

نحو عالی1

متمرکز

روانشناسی تربیتی

6

سه شنبه

7/6/96

تجوید

روانخوانی

قانون  --- آشنایی با ادیان

اصول فقه 1

7

چهارشنبه

8/6/96

احکام عمومی1

متمرکز

منطق1

متمرکز

فقه استدلالی1

متمرکز

روش سخنرانی1—روش سخنرانی2

8

پنج شنبه

9/6/96

تاریخ تحلیلی1

تاریخ تحلیلی2

تاریخ تحلیلی3

آشنایی با فرق ومذاهب اسلامی

9

شنبه

11/6/96

نحوپیشرفته2

متمرکز

منطق2

متمرکز

نحومقدماتی

حفظ قرآن1و2

10

یکشنبه

12/6/96

روش تدریس

روش تدریس موضوعی

اخلاق 1-2-3و4-5-6-7

فقه غیراستدلالی

11

دوشنبه

13/6/96

صرف3

متمرکز

صرف2

متمرکز

نحو عالی2

 متمرکز

 

اصول فقه 2

متمرکز

12

سه شنبه

14/6/96

وصیت نامه

نظام سیاسی اسلام

عقاید استدلالی 3

مفردات